V E D T Æ G T E R
for
HYPERMOBILE & HMS I REGION II

1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Hypermobile & HMS i Region II.

Foreningens hjemsted er Region II, herunder den kommune, hvori den til enhver tid siddende formand har bopæl.

2. FORMÅL

Foreningens formål er:

 • at oprette interessegrupper i Region II til støtte for personer, som har hypermobile led, deres familier m.fl.
 • at afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v.
 • at udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom.
 • at arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile.
 • at støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige socialvæsen.
 • at søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb.

3. ØKONOMI

Foreningens økonomi bygger på tilskud fra det offentlige, fonde m.m. samt indtægter fra egen virksomhed.

4. MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages personer, som tilslutter sig foreningens formålsparagraf, og som er aktiv inden for foreningen virksomhed.

Hvis et medlem udøver skadelig virksomhed overfor foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet.

5. KONTINGENT

Kontingent fastsættes af bestyrelsen. Man er medlem, når kontingentet er indbetalt, og medlemskabet ophører automatisk, hvis medlemskabet ikke fornyes i henhold til foreningens retningslinier.

Hvis kontingentet ansættes til 0,00 kr. er man medlem, indtil man personligt meddeler, at man ikke længere ønsker at være medlem.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Det påhviler bestyrelsen at afholde ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker ved skriftlig henvendelse til medlemmer, eller ved opslag/annoncering med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Afstemning sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Beretning om foreningens virke i det forløbne år
 • Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleanter hertil
 • Valg af revisor og suppleant hertil
 • Eventuelt

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen kan deltage i afstemning.

Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare.

Sager, der sættes under afstemning på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt flertal.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og der skal indkaldes hertil, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter modtagelse af begæringen indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske som anført i punkt 6, dog med mindst 8 dages varsel.

8. BESTYRELSE

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Såfremt et ulige antal bestyrelsesmedlemmer vælges, skal bestyrelsesforholdet gælde for 2 år for minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ved 3 personer og 3 bestyrelsesmedlemmer ved valg af 5 personer.

Der vælges 1-2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig herefter med formand, næstformand, kasserer samt menige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når eller mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Ved indkaldelse til bestyrelsesmøde skal dagsorden angives, og bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når et flertal inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udfaldet.

9. REGNSKAB

I forbindelse med den ordinære generalforsamling forelægges foreningens regnskab, der er revideret af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

10. TEGNING OG HÆFTELSE

Foreningen forpligtes ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf den ene skal være formandens/i dennes fravær næstformandens.

Kassereren kan meddeles fuldmagt til at modtage indbetalinger og afholde forpligtelser, søge midler m.v.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue.

11. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Foreningens vedtægter kan kun ændres på foreningens generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt og i øvrigt opfylde bestemmelserne i vedtægternes punkt 6.

12. OPLØSNING

Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, opløsning skal på den første generalforsamling vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, og på den efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.

Hvis foreningens generalforsamling beslutter at opløse foreningen, tilfalder foreningens aktiver en eller flere efter generalforsamlingens beslutning valgt foreninger o.l.

Således besluttet på ordinær generalforsamling den 18. januar 2007.