Indkaldelse til Generalforsamling


Da der ikke har været vist interesse for foreningen de sidste par år, vil vi i bestyrelsen trække os.
Det betyder, at hvis der ikke er andre, der vil overtage, så vil foreningen blive opløst. Hvis det når dertil, vil vi (bestyrelsen) opfordre til, at aktiverne overgår til Gigtforeningen. Jvf. vores vedtægter:


OPLØSNING
Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst 1md. mellemrum.
Opløsning skal, på den 1. generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer og på den efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed.
Hvis foreningens generalforsamling beslutter at opløse foreningen, tilfalder foreningens aktiver én eller flere, efter generalforsamlingens beslutning, valgte foreninger o.l.

Dagsorden 25/4-2019

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  5. Behandling af forslag om opløsning af foreningen – herunder evt. afstemning
  6. Valg til ny bestyrelse – i tilfælde af, at dette ønskes jf. pkt. 5
  7. Evt.
Dagsorden 28/5-2019

  1. Afstemning om opløsning af foreningen
  2. Fordeling af foreningens aktiver
  3. Evt.
Tilmelding er nødvendigt (af hensyn til lokale) og skal ske til Kirsten Poulsen, tlf. 2329 9050, kvsp2012@gmail.com senest 15/4-19 og 20/5-19.
Lokalitet vil blive meldt ud, når vi kender antal for tilmeldte, men det bliver i Herning.

På bestyrelsens vegne

Kirsten Poulsen
Fmd. Hypermobile & HMS i Region II 


Torsdag d. 5/4 2018 kl. 19.00-21.00

 

Generalforsamling i Herning med foredrag om Kinesiologi v/ Laila Refsgaard

 

Sted: Herning Frivillig Center, Mødelokalet, Fredensgade 14, 7400 Herning

 

Et foredrag om, hvad Kinesiologi er, hvad det kan og hvordan det foregår.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1.                    Valg af dirigent

2.                    Valg af referent

3.                    Beretning om foreningens virke i det forløbne år

4.                    Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5.                    Behandling af indkomne forslag

6.                    Valg af bestyrelse og suppleanter hertil

Bestyrelsen består pt. af: Kirsten Poulsen, Lene Nielsen, Anette Hansen og Marianne Sørensen

Kirsten Poulsen og Lene Nielsen er på valg – de modtager genvalg

7.                    Valg af revisor og suppleant hertil Lene Albertsen – modtager genvalg

8.                    Eventuelt

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Kirsten Poulsen

Formand